Multi-modal knowledge graphs for recommender systems

Published in CIKM 2020, 2020

Rui Sun, Xuezhi Cao, Yan Zhao, Junchen Wan, Kun Zhou, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Kai Zheng

Download paper here