Leveraging historical interaction data for improving conversational recommender system

Published in CIKM 2020 Short Paper, 2020

Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

Download paper here