S3-rec: Self-supervised learning for sequential recommendation with mutual information maximization

Published in CIKM 2020, 2020

Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

Download paper here