Improving Conversational Recommender Systems via Knowledge Graph based Semantic Fusion

Published in KDD 2020, 2020

Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Shuqing Bian, Yuanhang Zhou, Ji-Rong Wen, Jingsong Yu

Download paper here