Virtual Data Augmentation: A Robust and General Framework for Fine-tuning Pre-trained Models

Published in EMNLP 2021 Main Conference, 2021

Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Wei Wu and Ji-Rong Wen

Download paper here