CRSLab: An Open-Source Toolkit for Building Conversational Recommender System

Published in ACL 2021 Demo Track, 2021

Kun Zhou, Xiaolei Wang, Yuanhang Zhou, Chenzhan Shang, Yuan Cheng, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen

Download paper here