A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps

Published in WWW 2021, 2021

Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Xu Chen, Jing Cai, Yancheng He, Xingji Luo, Ji-Rong Wen

Download paper here