BERT4SO: Neural Sentence Ordering by Fine-tuning BERT

Published in Arxiv, 2021

Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Shengchao Liu, Yabo Ling, Pan Du

Download paper here