Towards Topic-Guided Conversational Recommender System

Published in COLING 2020, 2020

Kun Zhou, Yuanhang Zhou, Wayne Xin Zhao, Xiaoke Wang, Ji-Rong Wen

Download paper here