JiuZhang: A Chinese Pre-trained Language Model for Mathematical Problem Understanding

Published in KDD 2022 ADS Track, 2022

Wayne Xin Zhao, Kun Zhou*, Zheng Gong*, Beichen Zhang*, Yuanhang Zhou*, Jing Sha, Zhigang Chen, Shijin Wang, Cong Liu and Ji-Rong Wen. (* Equal Contribution)

Download paper here