Curriculum Pre-Training Heterogeneous Subgraph Transformer for Top-N Recommendation

Published in TOIS, 2022

Hui Wang*, Kun Zhou*, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Ji-Rong Wen (* Equal Contribution)

Download paper here