Neural Sentence Ordering Based on Constraint Graphs

Published in AAAI 2021, 2020

Yutao Zhu, Kun Zhou, Jian-Yun Nie, Shengchao Liu, Zhicheng Dou

Download paper here