Unsupervised Context Rewriting for Open Domain Conversation

Published in EMNLP-IJCNLP 2019, 2019

Kun Zhou, Kai Zhang, Yu Wu, Shujie Liu, Jingsong Yu

Download paper here